Naudojimosi taisyklės

 1. 1. Bendrosios nuostatos.
  1. 1.1. Šios naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos reglamentuoti Jūsų (toliau – Jūs arba Vartotojas) naudojimąsi MB „Tvarkytojai“, juridinio asmens kodas 304163460, registruotos adresu Vilkpėdės g. 9-115, LT-03157 Vilnius, el.pašto adresas tvarkymas@puikis.lt, (toliau – Bendrija) teikiamomis kontaktinės informacijos surinkimo ir perdavimo paslaugomis (toliau – Paslaugos), kurios yra teikiamos per elektroninę/technologinę platformą, prieinamą interneto adresu: www.puikis.lt (toliau – Puslapis), kuris gali būti tam tikru laiku pakeistas, perkeltas ar nukreiptas į kitą internetinį adresą, bei Bendrijos mobiliojoje aplikacijoje (toliau – Aplikacija). Paslaugos, elektroninė/technologinė platforma, Puslapis ir Aplikacija toliau kartu vadinami „Bendrijos platforma“.
  2. 1.2. Užsiregistruodami ir/ar naudodamiesi Bendrijos platforma, Jūs tuo aiškiai pareiškiate, pripažįstate ir patvirtinate, jog sutinkate laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų bei visų jų vėlesnių pakeitimų bei papildymų, kuriuos Bendrija laikas nuo laiko gali paskelbti interneto adresu www.puikis.lt ir/ar informuoti Jus elektroniniu paštu.
  3. 1.3. Bendrija neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  4. 1.4. Jei nesutinkate laikytis ir vykdyti šių Taisyklių, Jūs neturite teisės naudotis Bendrijos platforma. Bendrijos sutikimas laikytis ir vykdyti šias Taisykles yra siejamas išimtinai su aplinkybe, jog Jūs sutikote laikytis Taisyklių ir vykdyti jas visa jų apimtimi.
  5. 1.5. Užsiregistruodami ir/ar naudodamiesi Bendrijos platforma, Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:
   1. a) esate veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba
   2. b) esate juridinio asmens įgaliotas atstovas, užsiregistravęs Bendrijos platformoje nustatyta tvarka. Jeigu nurodytų reikalavimų neatitinkate, Jūs neturite teisės naudotis Bendrijos platforma.
 2. 2. Bendrijos platformos naudojimo paskirtis ir funkcijos.
  1. 2.1. Bendrijos platforma yra skirta išimtinai komunikacijai. Bendrijos platforma yra elektroninė/technologinė platforma kuri sujungia asmenis, siekiančius valymo ir tvarkymo paslaugų (toliau – Valymo paslaugų užsakovai), su tokias paslaugas siekiančiais teikti asmenimis (toliau – Tvarkytojais), kurie visi kartu toliau vadinami „Vartotojai“. Valymo ir tvarkymo paslaugos, kurių siekia gauti Valymo paslaugų užsakovai, o Tvarkytojai atitinkamai siekia suteikti, toliau kartu vadinamos „Valymo paslaugomis“.
   1. 2.1.1. Galimybė per Bendrijos platformą užsisakyti Valymo paslaugas priklauso išimtinai nuo Tvarkytojų užimtumo, kurį jie patys nusistato ir viešai skelbia per Bendrijos platformą.
   2. 2.1.2. Bendrija per Bendrijos platformą teikdama kontaktinės informacijos surinkimo ir perdavimo paslaugas suteikia galimybę Valymo paslaugų siekiantiems asmenims - tiesiogiai užsakyti ir gauti šias paslaugas, o Valymo paslaugas siekiantiems teikti asmenims - priimti užsakymus ir jas savarankiškai suteikti, tačiau pati Bendrija neteikia ir neketina teikti Valymo paslaugų ir/ar veikti kaip valymo ir/ar tvarkymo paslaugas teikiantis juridinis asmuo, todėl neprisiima jokių įsipareigojimų ir/ar atsakomybės dėl Tvarkytojų suteiktų Valymo paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, Valymo paslaugų suteikimo kokybe, šių paslaugų teikimo ir jų atitikimo galiojančių teisės aktų reikalavimams.
   3. 2.1.3. Bendrija suteikia Vartotojams galimybę naudojant elektroninę/ technologinę platformą atlikti šių Taisyklių 2.1.2. punkte nustatytus veiksmus, tačiau Bendrijos ir Tvarkytojų nesieja darbo teisiniai santykiai. Naudodamiesi Bendrijos platforma Jūs patvirtinate, jog suprantate, kad Bendrija niekaip nekontroliuoja, neprižiūri ir nevadovauja Tvarkytojams teikiant Valymo paslaugas. Visi Bendrijos platformoje užsiregistravę ir per ją Valymo paslaugas teikiantys Tvarkytojai veikia išimtinai kaip nepriklausomi valymo ir tvarkymo paslaugų teikėjai ir nėra Bendrijos darbuotojai, partneriai, įgalioti atstovai, subrangovai ar Bendrijos franšizės naudotojai.
  2. 2.2. Bendrija prieš suteikdama teisę Tvarkytojams naudotis Bendrijos platforma atlieka jų patikrą. Bendrija patikrina kiekvieną Bendrijos platformoje užsiregistravusį Tvarkytoją, reikalaudama iš jo pateikti: a) galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą); b) Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažymą apie asmens teistumą, išduotą ne anksčiau prieš mėnesį iki sutarties su Bendrija sudarymo; c) individualios veiklos pažymą, patvirtinančią teisę teikti Valymo paslaugas.
   1. 2.2.1. Nepriklausomai nuo pirmiau nurodytų Bendrijos atliekamų veiksmų ar jų neatlikimo, kiekvienas Valymo paslaugų užsakovas privalo elgtis taip atsargiai, atidžiai ir rūpestingai, kaip elgtųsi kiekvienu atveju, jog užtikrintų savo turto ir asmeninį saugumą.
   2. 2.2.2. Valymo paslaugų užsakovas užsiregistruodamas ir/ar naudodamasis Bendrijos platforma patvirtina, jog supranta ir sutinka, kad Bendrija neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius (tiesioginius ir/ar netiesioginius, turtinius ir/ar neturtinius), kurie gali kilti iš / ar būtų susiję su Valymo paslaugomis, o taip pat su Vartotojų, įskaitant Tvarkytojus, veiksmais ir/ar neveikimu.
 3. 3. Asmeninė informacija ir Vartotojų paskyros.
  1. 3.1. Asmeninės informacijos rinkimas. Norint prieigos prie tam tikros dalies Bendrijos platformos informacijos Jūs galite būti paprašytas prieš tai užsiregistruoti sukuriant vartotojo paskyrą. Bendrija gali atsisakyti suteikti Jums tokią prieigą, jeigu Jūsų registracijos metu nurodytas vartotojo vardas ar elektroninio pašto adresas Bendrijos platformoje jau bus užregistruotas, bus įžeidžiantis kitus asmenis, priklausys kitiems asmenims, kuris pažeis kitų asmenų intelektinės teisės saugomą nuosavybę, kuris bus užgaulus, ar dėl bet kokių kitų priežasčių, kurių nustatymas priklauso išimtinei Bendrijos diskrecijai. Užsiregistruojant Jūs galite būti paprašytas pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita. Užsiregistruodami Jūs patvirtinate, jog Jūsų nurodyta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami, bei nedelsiant bus atnaujinta, jeigu pasikeis. Jeigu Jūs pateiksite informaciją ar jos dalį kuri nebus išsami ir tesinga, arba jeigu Bendrija įtars, jog ji nėra išsami ir teisinga, Bendrija turi diskrecijos teisę sustabdyti ar panaikinti Jūsų teisę prieiti prie informacijos, kuriai yra reikalinga registracija. Visai Jūsų pateiktai asmenybę identifikuojančiai informacijai bus taikoma Bendrijos privatumo politikos nuostatos.
  2. 3.2. Jūs esate vienintelis asmuo, kuriam yra suteikama teisė naudotis Jūsų vartotojo paskyra. Jūs atsakote už savo vartotojo vardo ir slaptažodžio konfidencialumą. Jūs atsakote už visus veiksmus, kurie bus atliekami su Jūsų vartotojo paskyra, išskyrus atvejus, kai Bendrija kokius nors veiksmus su Jūsų paskyra atliks Jūsų pačių prašymu. Bendrija nekontroliuoja Vartotojų ar trečiųjų asmenų naudojimosi vartotojų paskyromis, todėl šiuo aiškiai pareiškia, jog Bendrija neprisiima jokios atsakomybės, kuri gali kilti ryšium su jų naudojimu. Jeigu įtariate, jog kas nors galėjo neteisėtai pasinaudoti Jūsų vartotojo paskyra, nedelsiant turite pranešti Bendrijai el.paštu tvarkymas@puikis.lt.
  3. 3.3. Bendrija turi teisę Jūsų paprašyti pateikti tokius asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, kurie Bendrijos nuomone bus atitinkamai reikalingi. Atsisakius pateikti šiuos duomenis Jums gali būti nesuteikta teisė naudotis Bendrijos platforma.
  4. 3.4. Jums suteikus telefono numerį Bendrija gali jį naudoti siekdama Jums paskambinti ir/arba atsiųsti trumpąją žinutę tam, jog būtų užtikrintas tinkamas Valymo paslaugų suteikimas.
  5. 3.5. Bendrija į Jūsų nurodytą elektroninio pašto adresą gali siųsti Jums užsakymo patvirtinimus, Tvarkytojų išrašomas sąskaitas-faktūras ir kitą su Valymo paslaugų teikimu susijusią informaciją. Bendrija taip pat turi teisę siųsti Jums elektroniniu paštu ir kitą informaciją, kuri Bendrijos nuomone Jums gali būti aktuali (Najienlaiškiai). Jūs galite atsisakyti Naujienlaiškių bet kuriuo metu paspaudę ant nuorodos, esančios minėtuose Naujienlaiškiuose arba susisiekdami su Bendrija.
 4. 4. Valymo paslaugų užsakymas ir apmokėjimas.
  1. 4.1. Vartotojai dėl Valymo paslaugų susisiekia su kitais Vartotojais per Bendrijos platformą. Bendrijos platforma suteikia galimybę Valymo paslaugų užsakovams sudaryti sutartis dėl Valymo paslaugų tiesiogiai su kitais Tvarkytojais, t.y. pasinaudojant Bendrijos platforma Valymo paslaugų užsakovui leidžiama susisiekti su konkrečiu jo išsirinktu Tvarkytoju ir sudaryti sutartį dėl Valymo paslaugų. Bendrija nėra tokios sutarties dėl Valymo paslaugų šalimi.
  2. 4.2. Tvarkytojai per Bendrijos platformą skelbia savo Valymo paslaugų teikimo valandinį įkainį, jų teikimui naudojamų valymo priemonių ir/ar įrankių įkainius ir savo užimtumą, o Valymo paslaugų užsakovai per Bendrijos platformą užsako Valymo paslaugas ir už jas atlieka mokėjimus (toliau – Mokėjimai).
  3. 4.3. Mokėjimo dydis kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo Tvarkytojo taikomo Valymo paslaugų teikimui taikomo valandinio įkainio, išreikšto Eur/val. bei jų teikimui naudojamų valymo priemonių ir/ar įrankių įkainių, išreikštų Eur/vnt. Visi nurodyti įkainiai Bendrijos platformoje yra nustatomi ir keičiami išimtinai Tvarkytojo nuožiūra.
  4. 4.4. Valymo paslaugų užsakovas už Valymo paslaugas apskaičiuotą Mokėjimo sumą privalo sumokėti iš anksto, t.y. iki tokių paslaugų faktinio suteikimo. Neatlikus Mokėjimo, jokie užsakymai dėl Valymo paslaugų teikimo nėra priimami ir vykdomi.
  5. 4.5. Valymo paslaugų užsakovas Mokėjimą gali atlikti per Bendrijos pasitelkto tarpininko UAB „EVP International“ atsiskaitymų sistemą „PaySera“, pasirinkdamas jam priimtiniausią mokėjimo būdą. Atliekant Mokėjimą, priklausomai nuo Valymo paslaugų užsakovo pasirinkto mokėjimo būdo, gali būti taikomi tam tikri mokesčiai, kuriuos įsipareigoja sumokėti Valymo paslaugų užsakovas ir kurie Bendrijos nėra kompensuojami.
  6. 4.6. Valymo paslaugų užsakovo Mokėjime nurodyta pinigų suma yra pervedama į Bendrijos sąskaitą.
  7. 4.7. Atsakomybė už Valymo paslaugų užsakovo mokėjimo metu perduodamų duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui ir/ar tarpininkaujančiai atsiskaitymo sistemai, kadangi Bendrija tokių duomenų negauna, nekaupia ir nesaugo.
  8. 4.8. Tik tada, kai Bendrija iš jos pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gaus atitinkamą Valymo paslaugos užsakovo Mokėjimo atlikimo patvirtinimą, bus laikoma, jog tarp Valymo paslaugos užsakovo ir Tvarkytojo yra sudaryta sutartis dėl Valymo paslaugų teikimo. Valymo paslaugos užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu nedelsiant bus atsiųstas patvirtinimas apie jo pateikto užsakymo patvirtinimą.
 5. 5. Sutarties dėl Valymo paslaugų teikimo atsisakymas. Pinigų grąžinimas.
  1. 5.1. Valymo paslaugų užsakovas turi teisę atsisakyti su Tvarkytoju sudarytos sutarties dėl Valymo paslaugų teikimo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo sutarties dėl Valymo paslaugų teikimo sudarymo dienos. Sutartis dėl Valymo paslaugų teikimo gali būti nutraukta atšaukiant užsakymą per Bendrijos platformą prisijungus prie savo vartotojo paskyros.
  2. 5.2. Šiuo Jūs pareiškiate, jog sutinkate ir prižįstate, kad:
   1. a) pasibaigus Sutarties 5.1. punkte nurodytam 14 (keturiolikos) dienų terminui, jeigu užsakymas dėl Valymo paslaugų teikimo yra pateikiamas anksčiau nei prieš 14 (keturiolika) dienų, arba
   2. b) Tvarkytojui visiškai suteikus Valymo paslaugas Taisyklių 5.1. punkte nustatytam 14 (keturiolikos) dienų terminui dar nepasibaigus, atsisakyti Sutarties dėl Valymo paslaugų teikimo nebegalėsite. Tokiu atveju mutatis mutandis Jums bus taikomos Sutarties 5.5. punkte nustatytos Valymo paslaugų atšaukimo sąlygos, nustatytos juridiniams asmenims.
  3. 5.3. Atsisakius Valymo paslaugų per Sutarties 5.1. punkte nurodytą terminą, t.y. iki visiško jų suteikimo, pinigai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas yra grąžinami į Valymo paslaugų užsakovo sąskaitą iš kurios buvo gautas Mokėjimas, nebent Valymo paslaugų užsakovas ir Bendrija atskiru rašytiniu susitarimu sutartų kitaip.
  4. 5.4. Taisyklių 5.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Valymo paslaugų užsakovas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  5. 5.5. Valymo paslaugų užsakovams, kurie yra juridiniai asmenys Bendrijos platforma naudojantys per savo įgaliotus atstovus, 5.1. punkte numatyta teisė nesuteikiama, tačiau šie Valymo paslaugų užsakovai per Bendrijos platformą gali atšaukti savo užsakymą dėl Valymo paslaugų teikimo, sekančia tvarka ir sąlygomis:
   1. a) jeigu Valymo paslaugų užsakovas atšaukia savo užsakymą daugiau nei 24 (dvidešimt keturios) valandos iki numatytos Valymo paslaugų teikimo pradžios, nėra taikomas joks atšaukimo mokestis. Pinigai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas yra grąžinami į Valymo paslaugų užsakovo sąskaitą iš kurios buvo gautas Mokėjimas, nebent Valymo paslaugų užsakovas ir Bendrija atskiru rašytiniu susitarimu sutartų kitaip.
   2. b) jeigu Valymo paslaugos užsakovas atšaukia savo užsakymą dėl Valymo paslaugų teikimo likus nuo 6 (šešių) iki 24 (dvidešimt keturių) valandų iki numatytos Valymo paslaugų teikimo pradžios, tokiu atveju yra taikomas 25 (dvidešimt penkių) procentų dydžio atšaukimo mokestis, apskaičiuojamas nuo gatuos Mokėjimo sumos. Bendrija tokiu atveju išskaito apskaičiuotą atšaukimo mokestį iš Valymo paslaugos užsakovui grąžintinos Mokėjimo sumos, o likusią dalį ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas yra grąžinami į Valymo paslaugų užsakovo sąskaitą iš kurios buvo gautas Mokėjimas, nebent Valymo paslaugų užsakovas ir Bendrija atskiru rašytiniu susitarimu sutartų kitaip.
   3. c) jeigu Valymo paslaugos Užsakovas atšaukia savo užsakymą dėl Valymo paslaugų teikimo likus ne daugiau kaip 6 valandoms iki numatytos Valymo paslaugų teikimo pradžios, Valymo paslaugų užsakovui sumokėti pinigai nėra grąžinami.
  6. 5.6. Pinigų grąžinimas Valymo paslaugų užsakovams (fiziniams ir juridiniams asmenims) taip pat yra vykdomas tais atvejais, kai:
   1. a) Sutartį dėl valymo paslaugų teikimo nutraukia Tvarkytojas per Bendrijos platformą atšaukęs jam pateiktą užsakymą. Tokiu atveju, jei yra objektyviai įmanoma, Bendrija dės visas pastangas, jog Valymo paslaugų užsakovui būtų pasiūlytas alternatyvus Tvarkytojas, kuris galėtų užsakyme nurodytu laiku ir vietoje suteikti užsakytas Valymo paslaugas. Valymo paslaugų užsakovui nesutikus su Bendrijos pateikta alternatyva arba Bendrijai tokios alternatyvos nesuradus, Valymo paslaugų užsakovui yra grąžinama visa Mokėjimo suma ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas į Valymo paslaugų užsakovo sąskaitą iš kurios buvo gautas Mokėjimas.
   2. b) Tvarkytojas užsakyme nustatytu laiku ir sutartoje vietoje neatvyksta teikti Valymo paslaugų ir jų nesuteikia. Nurodytu atveju Valymo paslaugų užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakyme nustatytos Valymo paslaugų teikimo pradžios informuoti Bendriją, apie nurodytą faktą. Tokiu atveju yra laikoma, jog Sutartis dėl Valymo paslaugų teikimo yra nutraukta Tvarkytojo iniciatyva. Nustatytu laiku Bendrijos neinformavus, bus laikoma, jog Valymo paslaugos buvo visiškai suteiktos. Po informavimo Bendrija ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną patikrina Valymo paslaugų užsakovo perduotą informaciją. Šiai informacijai pasitvirtinus, Valymo paslaugų užsakovui yra grąžinama visa Mokėjimo suma ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas į Valymo paslaugų užsakovo sąskaitą iš kurios buvo gautas Mokėjimas. Šiai informacijai nepasitvirtinus, Mokėjimo suma nėra grąžinama ir laikoma, jog tarp Valymo paslaugos užsakovo ir Tvarkytojo yra kilęs ginčas, kurį šalys turi teisę spręsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. 5.7. Bendrijos atliekamo Mokėjimo grąžinimo suma yra ribojama Valymo paslaugos užsakovo atlikto Mokėjimo suma. Bendrijos vykdomas Mokėjimo grąžinimas neapima jokių kitų sumų ir/ar kompensacijų už patirtus tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kylančius iš/ar susijusius su sutarties dėl Valymo paslaugų teikimo nutraukimu ar Valymo paslaugų nesuteikimu. Dėl nuostolių atlyginimo Valymo paslaugų užsakovas privalo kreiptis tiesiogiai į Tvarkytoją dėl kurio veiksmų ar neveikimo jis galimai jų patyrė.
 6. 6. Naudojimosi Bendrijos platforma sustabdymas, Vartotojo paskyros panaikinimas.
  1. 6.1. Bendrija gali laikinai (tiek, kiek manys esant reikalinga) sustabdyti arba panaikinti Jūsų teisę naudotis Bendrijos platforma panaikindama vartotojo paskyrą be jokio išankstinio įspėjimo, bet kuriuo metu ir dėl betkokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Bendrija įtars, jog Jūs pažeidėte ir/ar nesilaikote šių Taisyklių ar bet kokių kitų sąlygų ir/ar reikalavimų viešai skelbiamų per Bendrijos platformą, arba jei Bendrija manys, jog Jūs atlikote kitus netinkamus ir/ar įžeidžiančius veiksmus (toliau – Draudžiamas elgesys). Tokiu atveju Bendrija apie atliktus veiksmus informuos Jus išsiųsdama pranešimą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu dėl Draudžiamo elgesio Bendrija laikinai sustabdys ar panaikins Jūsų teisę naudotis Bendrijos platforma, Bendrija Jums grąžins visus Jūsų Mokėjimus, atliktus už Valymo paslaugas, kurios dar nebuvo faktiškai suteiktos.
  2. 6.2. Jeigu Bendrija laikinai sustabdys ar panaikins Jūsų teisę naudotis Bendrijos platforma dėl Draudžiamo elgesio, tai atitinkamai reiškia, jog Jums yra draudžiama užsiregistruoti ir susikurti naują vartotojo paskyrą, nesvarbu – netikru ar pasiskolintu vardu, ar bet kokio trečiojo asmens vardu, net jei veikiate šio trečiojo asmens naudai. Be teisės laikinai sustabdyti ar panaikinti Jūsų teisę naudotis Bendrijos platforma, Bendrija pasilieka teisę pareikšti Jums civilinį ieškinį, kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas ir/ar imtis kitų būtinų teisėtų gynimosi priemonių.
  3. 6.3. Jūs galite nutraukti naudojimąsi Bendrijos platforma uždarydamas savo vartotojo paskyrą, su sąlyga, jog nėra neužbaigtų patvirtintų Valymo paslaugų užsakymų. Jeigu Jūs bandysite uždaryti savo vartotojo paskyrą kol dar bus neužbaigtų patvirtintų Valymo paslaugų užsakymų, vartotojo paskyra nebus uždaryta kol visos užsakytos ir patvirtintos Valymo paslaugos nebus suteiktos arba jų teikimas nebus atšauktas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  4. 6.4. Bendrija taip pat turi teisę vienašališkai ir be jokio išankstinio įspėjimo arba prieš tai užklaususi Jūsų nuomonės nurodytu elektroninio pašto adresu panaikinti vartotojo paskyrą, jeigu Vartotojas daugiau kaip 24 mėnesių nebuvo prisijungęs prie savo vartotojo paskyros.
  5. 6.5. Bendrijai priėmus sprendimą panaikinti Jūsų vartotojo paskyrą dėl pirmiau nurodytų priežasčių, Bendrija turi teisę pašalinti ne tik šią paskyrą, bet ir sunaikinti visą su ja susijusią informaciją.
 7. 7. Naudojimosi Bendrijos platforma tvarka.
  1. 7.1. Valymo paslaugų užsakovai Bendrijos platformą gali naudoti tik savo arba kito asmens (fizinio ir/ar juridinio), kurio tinkamai įgalioti atstovai jie tuo metu yra, asmeniniams poreikiams. Bet koks Bendrijos platformos panaudojimas kitokiems nei asmeniniams poreikiams, be išankstinio rašytinio Bendrijos sutikimo, yra draudžiamas.
  2. 7.2. Valymo paslaugų užsakovai patvirtina, jog supranta, kad galimybė užsakyti Valymo paslaugas priklauso išimtinai nuo Bendrijos platformoje užsiregistravusių Tvarkytojų skaičiaus ir jų skelbiamo užimtumo bei kitų reikšmingų kriterijų, todėl Bendrija negarantuoja, jog visais atvejais Valymo paslaugų užsakovai galės užsakyti juos dominančias Valymo paslaugas.
  3. 7.3. Valymo paslaugų užsakovai užsakę Valymo paslaugas ir už jas atlikę Mokėjimą įsipareigoja bendradarbiauti su Tvarkytojais, jog būtų sudaryta galimybė Tvarkytojams tinkamai, kokybiškai ir laiku suteikti Valymo paslaugas.
  4. 7.4. Valymo paslaugų užsakovai sutinka, jog siekiant užtikrinti sklandų Bendrijos platformos veikimą, visi skundai Tvarkytojams dėl Valymo paslaugų būtų teikiami per Bendrijos platformą.
  5. 7.5. Tvarkytojai įsipareigoja teikti Valymo paslaugas pagal tokių paslaugų teikimui taikomos galiojančių teisės aktų reikalavimus.
 8. 8. Intelektinės nuosavybės teisės.
  1. Visa Bendrijos platforma ir jos turinys intelektinės nuosavybės teise priklauso Bendrijai. Vartotojai neturi teisės išsaugoti, kopijuoti, keisti, perkelti, perduoti ar atskleisti Bendrijos platformos turinio, išskyrus asmeniniam naudojimui.
 9. 9. Bendrijos platformos pakeitimai.
  1. Bendrija turi teisę savo nuožiūra (be jokio išankstinio Vartotojų įspėjimo arba su išankstiniu įspėjimu) peržiūrėti, keisti, modifikuoti, laikinai ar nuolatinai nutraukti Bendrijos platformos ar bet kokios jos turinio elemento veikimą. Bendrija neprisiima jokios atsakomybės už Bendrijos platformos pakeitimus ar veiklos nutraukimą.
 10. 10. Konfidencialumas.
  1. Bendrijos platforma ir tam tikra dalis jos turinio yra prieinama tik Vartotojo paskyras susikūrusiems Vartotojams, turintiems Vartotojo vardą ir slaptažodį. Informacija, kuri yra prieinama tik prisijungus su Vartotojo vardu ir slaptažodžiu, yra laikytina konfidencialia ir viešai neskleistina. Jūs šiuo pripažįstate, kad ši konfidencialia įvardinta informacija yra Bendrijos nuosavybė, ir sutinkate jos nenaudoti jokiems kitiems nei asmeniniams tikslams ir tik tike, kiek tai susiję su Bendrijos platformos naudojimu.
 11. 11. Bendrijos atsakomybės ribojimas.
  1. 11.1. JŪS SUTINKATE, KAD VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS IR BET KOKIA SU JOMIS SUSIJUSIA UŽSAKYTA PASLAUGA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TVARKYMO PASLAUGA, PRISIIMATE TIK JŪS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.
  2. 11.2. BENDRIJOS PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „KAI PASIEKIAMOS“. BENDRIJA ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUSTATYTŲ ĮSTATYMAIS, AIŠKIAI NENURODYTŲ ŠIOSE TAISYKLĖSE, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI. BE TO, BENDRIJA NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGŲ PATIKIMUMU, SAVALAIKIŠKUMU, KOKYBE, TINKAMUMU AR PASIEKIAMUMU, ARBA KAD PASLAUGOS BUS NEPERTRAUKIAMOS ARBA BE KLAIDŲ.
  3. 11.3. Bendrija taip pat nesuteikia jokių garantijų rezultatams, kurie gali būti gaunami naudojantis Bendrijos platforma.
  4. 11.4. Naudojimasis Bendrijos platforma Valymo paslaugų užsakovams yra nemokamas. Valymo paslaugų užsakovai Mokėjimus atlieka tik už jų užsakytas Valymo paslaugas.
  5. 11.5. Bendrija šiuo pareiškia, jog ji neatsako už Bendrijos platformos Vartotojų, įskaitant, bet neapsiribojant Valymo paslaugų užsakovų ar Tvarkytojų, elgesį tiek internete, tiek ne internete.
  6. 11.6. Bendrija šiuo pareiškia, jog dės visas pastangas, kad Jūsų pateikta informacija (asmeninė ar kito pobūdžio) būtų apsaugota nuo neteisėto pasisavinimo, ištrynimo, perėmimo, sunaikinimo, ar trečiųjų asmenų naudojimo, tačiau to negarantuoja.
  7. 11.7. Naudodamiesi Bendrijos platforma Jūs sutinkate, jog Bendrija neatsako už jokius nuostolius, kurie gali būti susiję ar kilti iš Jūsų naudojimosi ar negalėjimo naudotis Bendrijos platforma, taip pat kitų Vartotojų veiksmais ar neveikimu, Paslaugomis, ginčo su kitu Vartotoju, ar Jūsų informacijos sunaikinimu.
  8. 11.8. Bendrija šiuo pareiškia, ir Jūs su tuo sutinkate, jog Bendrija jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius (tiesioginius ar netiesioginius), susijusius su Jūsų naudojimusi ar negalėjimu naudotis Bendrijos platforma ar Tvarkymo paslaugomis.
  9. 11.9. Valymo paslaugų, užsakytų per Bendrijos platformą, kokybė yra visiška Tvarkytojų atsakomybė, kadangi paslaugos yra teikiamos išimtinai Tvarkytojų rizika ir atsakomybe. Bendrija neprisiima jokios atsakomybės už Tvarkytojų teikiamų Valymo paslaugų kokybę.
  10. 11.10. Bendrija šiuo pareiškia, jog neprisiima jokios atsakomybės dėl ginčų, kilusių tarp Bendrijos platformą naudojančių Vartotojų. Bendrijos platforma yra skirta tik išimtinai sujungti Vartotojus.
  11. 11.11. Atsižvelgiant į tai, jog Bendrija nėra tarp Vartotojų atsiradusių teisinių santykių šalimi ar bet kokiu kitu būdu nedalyvauja Valymo paslaugų teikime, kilus ginčui tarp Vartotojų, Jūs šiuo pareiškiate ir pripažįstate, jog Bendrija su šiais ginčais nėra susijusi ir jų sprendime nedalyvauja.
  12. 11.12. Šiuo pareiškiate ir patvirtinate, jog suprantate, kad naudodamiesi Tvarkytojų teikiamomis Valymo paslaugomis Jūs galite patirti žalos, nuostolių ar kitaip potencialiai nukentėti, todėl Bendrijos platforma ir Tvarkymo paslaugomis naudojatės išimtinai savo rizika ir atsakomybe.
  13. 11.13. Naudodamiesi Bendrijos platforma, Jūs patvirtinate ir sutinkate, jog šiose Taisyklėse nurodyti Bendrijos atsakomybės ribojimai yra protingi. Jeigu nesutinkate, jog tokie ribojimai yra protingi, Jūs neturite teisės naudotis Bendrijos platforma.
 12. 12. Teisių ir pareigų perleidimas.
  1. 12.1. Be išankstinio Bendrijos rašytinio leidimo Jūs negalite priskirti arba perleisti šiomis Taisyklėmis suteikiamų teisių ir pareigų jokiems tretiesiems asmenims. Bet koks tokių teisių ar prieigų perleidimas yra laikomas niekiniu ir negaliojančiu nuo sudarymo momento.
  2. 12.2. Jūs pritariate, kad Bendrija priskirtų arba perleistų šiomis Taisyklėmis nustatytas teises ir pareigas arba jų dalį, įskaitant, bet neapsiribojant:
   1. a) Bendrijos dukterinei bendrovei arba susijusiai įmonei;
   2. b) Bendrijos kapitalo, verslo ar turto pirkėjui; arba
   3. c) perėmėjui po susijungimo.
 13. 13. Baigiamosios nuostatos.
  1. 13.1. Valymo paslaugų užsakovų, Bendrijos ir Tvarkytojų nesaisto jokie jungtinės veiklos, partnerystės, darbo ar tarpininkavimo santykiai.
  2. 13.2. Bendrijos negalėjimas įvykdyti šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų negali būti laikoma tokių salygų ar jose numatytų teisių atsisakymu.
  3. 13.3. Jei kuri nors šių Taisyklių sąlyga laikoma iš dalies ar visiškai neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama pagal kokį nors teisės aktą, tokia sąlyga ar jos dalis ta apimtimi nebelaikoma šių Taisyklių dalimi, tačiau tai neturi poveikio likusios šių Taisyklių dalies teisėtumui, galiojimui ir įgyvendinamumui. Tokiu atveju Bendrija turi teisę pakeisti neteisėtą, negaliojančią arba neįgyvendinamą nuostatą (jos dalį) teisėta, galiojančia ir įgyvendinama nuostata (jos dalimi), kuri didžiausia įmanoma apimtimi turi panašų poveikį kaip ir neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata (jos dalis), atsižvelgiant į šių Taisyklių turinį ir paskirtį.
  4. 13.4. Bendrija neatsako už savo įsipareigojimų neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant, bet neapsiribojant dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų, sutrikimų ar kitų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Bendrijos valios.
 14. 14. Naudojimosi taisyklių pakeitimai.
  1. 14.1. Bendrija turi diskrecijos teisę bet kuriuo metu, peržiūrėti, modifikuoti, papildyti, pašalinti ar bet kaip kitaip pakeisti bet kurias šių Taisyklių nuostatas, kurios bus laikomos įsigaliojusiomis nuo jų paskelbimo Puslapyje momento, nepriklausomai nuo to, ar apie tai bus iš anksto pranešta Vartotojams. Atsižvelgiant į tai, Bendrija rekomenduoja kiekvieną kartą prieš pateikiant užsakymą ir sudarant sutartį dėl Valymo paslaugų teikimo pasitikrinti ir susipažinti su aktualia Taisyklių redakcija.
  2. 14.2. Jeigu ateityje Bendrijos atlikti šių Taisyklių pakeitimai Jums bus nepriimtini, Jūs privalote nedelsiant nutraukti naudojimąsi Bendrijos platforma.
  3. 14.3. Jūsų tolesnis naudojimasis Bendrijos platforma bus laikomas visišku ir neatšaukiamu sutikimu su visais Taisyklių pakeitimais.

Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos: 2017 m. sausio 30 d.

Ko galiu tikėtis iš tvarkytojo?

Žemiau pateikiame informaciją, ko galima tikėtis iš Tvarkytojo suteikiamų valymo paslaugų. Pirmą kartą naudojantis platforma, rekomenduojame pasilikti namuose ir į juos asmeniškai įleisti Tvarkytoją.

One
Į bazinį namų valymą įeina
 • - Sausas dulkių nušluostymas nuo visų paviršių
 • - Drėgnas paviršių nuvalymas
 • - Visų grindų siurbimas ir valymas su šluota

rūbų džiaustymas, skalbyklės paleidimas, produktų rūšiavimas.

Two
Virtuvė
 • - Stalviršių ir paviršių nušluostymas
 • - Dulkių nuo prietaisų nušluostymas
 • - Kriauklės valymas
 • - Orkaitės paviršiaus valymas

orkaitės vidaus valymas, šaldytuvo valymas.

Three
Miegamasis kambarys
 • - Lovos patalynės sutvarkymas
 • - Dulkių nušluostymas

patalynės keitimas.

Four
Svetainė
 • - Dulkių siurbimas
 • - Dulkių nuo elektros prietaisų nušluostymas
Five
Vonios kambarys
 • - Veidrodžio valymas
 • - Kriauklės valymas
 • - Tualeto valymas
 • - Grindų valymas
Jūsų naršyklės versija yra pasenusi!

Atnaujinkite savo naršyklę, kad galėtumėte peržiūrėti šią svetainę tinkamai. Atnaujinti naršyklę

×